Έκανε έλξεις κρεμασμένη από χαυλιόδοντες ελέφαντα και το βρίσκει φυσικό

Νότια Αφρική ελέφαντας: Η στάση που κρατάμε απέναντι στα ζώα διαφέρει...