Αθήνα

°C

kairos icon

Δευτέρα

20

Μαΐου 2024

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

H ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.alphafreepress.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο alphafreepress.gr ή/ και η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών.
Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικώς περιλαμβάνεται στις σελίδες του alphafreepress.gr.

Live casinos is one of the most popular forms of online gambling. But you should choose only PayPal live casino with bonuses.

Η ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφ’ όσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Υποχρεώσεις επισκέπτη
O επισκέπτης του alphafreepress.gr οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του alphafreepress.gr. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο alphafreepress.gr απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον επισκέπτη ανάγεται της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη. H ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του alphafreepress.gr (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ και διατίθενται στους επισκέπτες του alphafreepress.gr αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.

Αποκλεισμός ευθύνης

Η ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο alphafreepress.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του alphafreepress.gr, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του να διέπεται από τη μεγίστη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη κατά την επίσκεψή του στο alphafreepress.gr, από οιαδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο alphafreepress.gr -σε καμιά περίπτωση- δεν αποτελούν -άμεσα ή έμμεσα- υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης αξιολογεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει το alphafreepress.gr και δρα αυτοβούλως, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ.

Η ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται και συνεπώς, δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη και για την άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του alphafreepress.gr, ούτε ακόμη την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την δικτυακή πύλη του alphafreepress.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.

H ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης, μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο alphafreepress.gr.

Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί -κατά την επίσκεψη/χρήση τους- οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν απ’ ευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες.

Η ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του alphafreepress.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του προέδρου της ‘Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’, όπως και τον νόμο 2774/1999 και το ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στο newsletter του alphafreepress.gr είναι:

1. υποχρεωτικά: Ε-mail, (εικονικό) όνομα χρήστη, όνομα, επώνυμο &

2. προαιρετικά: επάγγελμα, χώρα, φύλο και ηλικία.

Η αποστολή του newsletter και τα περιεχόμενό του θα καθορίζονται κατά την κρίση της ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, η οποία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Η ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε.

Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωσή του έναντι της ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Σε κάθε περίπτωση το alphafreepress.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων ,κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Επιπλέον, στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του alphafreepress.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του.

Καμμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.