Αλλαγές στην πολιτική της Airbnb: Ακυρώσεις κρατήσεων χωρίς «ποινή»

Airbnb κορωναϊός: Την Παρασκευή, η Airbnb ανακοίνωσε αλλαγές στην πολιτική ακύρωσης,...