Αθήνα

°C

kairos icon

Τρίτη

21

Μαΐου 2024

alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Εξοικονομώ – Επιχειρώ παράταση: Έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοικονομώ – Επιχειρώ παράταση: Έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Εξοικονομώ - Επιχειρώ παράταση: Το πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων και του τουρισμού.

Αλλάζει η διαδικασία για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» με σκοπό τη μεγαλύτερη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υλοποίησής του. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε εχθές, Τετάρτη, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, παρά την αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής που ήταν στις 15 Μαΐου. Βασικός στόχος του προγράμματος συνολικού ύψους 176,75 εκατ. ευρώ, είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, στις αλλαγές που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνεται η κατάργηση της απαίτηση αναβάθμισης κατά δύο τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες, ενώ παραμένει η υποχρέωση της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35% και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%. Για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό έως €150 χιλ. για τον κλάδο του τουρισμού και έως € 80χιλ. για τους κλάδους του εμπορίου και των λοιπών υπηρεσιών, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου/των κτιρίων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ή η Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου, δίνεται αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης για την προσκόμισή του.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις – μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες – που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας από τους προαναφερόμενους κλάδους, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, φτάνει έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης. Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης, αυτός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500 χιλ. ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και  το ποσό των 250 χιλ. ευρώ για τους λοιπούς κλάδους. Ενεργή βρίσκεται επίσης και η πλατφόρμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», η οποία έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

 

Τι αλλαγές προβλέπονται

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις:

 • ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
 • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/ παρουσίας χρηστών
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης
 • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα
 • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης
 • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο
 • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

Σχετικά με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση περιλαμβάνονται:

 • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας)
 • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
 • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30 χιλ. ευρώ. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική)
 • υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών)
 • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001
 • υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης
 • εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης

Πως υλοποιείται

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας η 30η/7/2025. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης. Μετά την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι υπόλοιπες οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες, με βάση την χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.  Σε κάθε περίπτωση, για τις υποβληθείσες αιτήσεις εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία υποβολής ΠΕΑ και λοιπών ελέγχων.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomoepixeiro. energy-invest.gov.gr/ και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in- First out). Συνεπώς, αυτές που θα εγκρίνονται θα δεσμεύουν και προϋπολογισμό σύμφωνα με τη χρονική σειρά υποβολής τους. Η συγκεκριμένη δράση, μαζί με την διπλή ανάπλαση σε Βοτανικό – Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αποτελούν δύο ορόσημα που εκκρεμούν για το Ταμείο Ανάκαμψης και αν δεν ολοκληρωθούν θα αποτελέσουν τροχοπέδη για μελλοντικές εκταμιεύσεις πόρων. Συγκεκριμένα, για να ολοκληρωθεί η δράση θα πρέπει να συμπληρωθούν 9.700 συμμετοχές επιχειρήσεων, ενώ την ημέρα που έληγε η διορία δεν ξεπερνούσαν τις 5.000.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις