Αθήνα

°C

kairos icon

Κυριακή

26

Μαΐου 2024

alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΚΕΠΑ θέσεις εργασίας 2024: Έως τις 26 Μαΐου οι αιτήσεις για 700 προσλήψεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΠΑ θέσεις εργασίας 2024: Έως τις 26 Μαΐου οι αιτήσεις για 700 προσλήψεις

ΚΕΠΑ θέσεις εργασίας 2024: Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας, που μπορεί να φθάσει και τους 5 μήνες

Το ειδικό Σώμα γιατρών που απασχολούνται στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ενισχύει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα ανοίγουν επιπλέον 700 θέσεις, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό των γιατρών στα ΚΕΠΑ, ενώ προστίθενται νέες ειδικότητες και αυξάνονται κατά 50% οι αμοιβές τους που παραμένουν παγωμένες από την σύσταση των Κέντρων. Σύμφωνα με το newmoney.gr, στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας, που μπορεί να φθάσει και τους 5 μήνες.

«Γίνονται δεκτοί γιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ όσο και ιδιώτες γιατροί. Η απασχόληση είναι παράλληλη με τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις των γιατρών και ο προγραμματισμός των ραντεβού είναι ευέλικτος και βάσει της διαθεσιμότητας που δηλώνει ο κάθε γιατρός» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Ηλίας Τσούνης.

Αίτηση συμμετοχής και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία (1) αίτηση για μία (1) θέση, αναφέροντας την ειδικότητά του ή τις ειδικότητές του κατά περίπτωση (σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπό του διπλή ειδικότητα, επιλέγει την ειδικότητα για την οποία θα ενταχθεί στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α.), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων του υποψηφίου και την πιστότητα των αναρτώμενων εγγράφων.

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία αναρτώνται σε ευκρινή ψηφιακά αρχεία:

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
 • Βιογραφικό Σημείωμα. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή αρχείων των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
 • Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας ή τίτλος ειδικότητας.
 • Απόφαση άδειας ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο ιατρός είναι μέλος στην οποία να βεβαιώνεται η ιδιότητα του μέλους, ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της, τυχόν μεταβολές και τυχόν πειθαρχικές καταδίκες, που εκδόθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, που εκδόθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν εμπίπτει στα κωλύματα της παρ.3 του άρθρου 2 της υπ΄αρ.18551/07.03.2024 ΚΥΑ (Β΄1658) όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, στην περ. Γ της παρούσης (Ασυμβίβαστα-Κωλύματα).
 • Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, εφόσον υπάρχει.
 • Φωτοαντίγραφο διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχει.
 • Τίτλος ιατρικής εξειδίκευσης (προαιρετικό)
 • Για δημοσίους υπαλλήλους: βεβαίωση από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες: Αναλυτική Έκδοση Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης από την πλατφόρμα Μητρώου της Α.Α.Δ.Ε.
 • Για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται τίτλος ελληνομάθειας τύπου Β2 ή βεβαίωση γνώσης της ελληνικής από την αρμόδια επιτροπή του ΚΕΣΥ.

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων των υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 26 Μαίου πατώντας ΕΔΩ. Συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης – δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους όπως τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια, κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις