alphafreepress.gr / ΕΞΩΦΥΛΛΟ / Ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ νέος πρόεδρος της Γερμανίας
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ νέος πρόεδρος της Γερμανίας

Ï ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò (Á) õðïäÝ÷åôáé ôïí õðïõñãü Åîùôåñéêþí ôçò Ãåñìáíßáò Frank-Walter Steinmeier  (Ä) êáôÜ ôç óõíÜíôçóç ôïõò óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ÁèÞíá ÐáñáóêåõÞ 10 Éáíïõáñßïõ 2014. Ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôçò Ãåñìáíßáò âñßóêåôáé óôçí ÁèÞíá óå äéÞìåñç åðßóêåøç.   ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Με μεγάλη πλειοψηφία από την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξελέγη σήμερα πρόεδρος της Γερμανίας ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Ο Σταϊνμάιερ, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, εξελέγη με 931 εκλέκτορες να του δίνουν ψήφο, από τους συνολικά 1.239.

Ο Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, θα είναι στη θέση του Γιοάχιμ Γκάουκ που αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος για την προεδρία της χώρας και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του στις 18 Μαρτίου.