ΕΛΠΕ: Διατήρηση θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων, παρά το ιστορικά δυσμενέστερο περιβάλλον διύλισης και τις επιπτώσεις του COVID 19

ΕΛΠΕ: Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης διυλιστηρίου Ασπροπύργου.