Αθήνα

°C

kairos icon

Πέμπτη

07

Ιουλίου 2021

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. Με την αποδοχή των όρων χρήσης από το πρόσωπο που καταχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα και συγκεκριμένα: Επώνυμο, όνομα, αριθμό κινητού τηλεφώνου, email, ρητά γίνεται αποδοχή ότι αυτά θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με όσα παρακάτω θα αναφερθούν.

 2. Η παροχή των αναφερθέντων προσωπικών δεδομένων γίνεται από το πρόσωπο που τα παρέχει με αποκλειστικό σκοπό να ενημερωθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CONVENTUS A.E.», επίσημο συνεργάτη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για τα προγράμματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή δώρων στην περίπτωση σύμβασης του με την αναφερθείσα εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας .

 3. Μετά την καταχώρηση των προσωπικών του δεδομένων, άμεσα agent της εταιρείας CONVENTUS A.E., θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί του, ώστε να γίνει συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

 4. Σε περίπτωση συμφωνίας (υπογραφή σύμβασης) θα ενεργοποιηθεί σύνδεση για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με την εταιρεία «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» η οποία και θα του παραδώσει την δωροεπιταγή αξίας 60 € προϊόντων της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE.

 5. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά το «Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», ο παρέχων τα αναφερθέντα προσωπικά του στοιχεία, με την αποδοχή των όρων χρήσης συναινεί αυτά να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία «CONVENTUS A.E.», μόνο για τον σκοπό που ρητά αναγράφεται στους όρους 3,4 αποκλείοντας κάθε άλλο σκοπό επεξεργασίας καθώς και την παροχή αυτών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 6. Η εταιρεία «CONVENTUS A.E.», υποχρεούται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υπό την παρούσα, συμπεριλαμβανομένης της Επεξεργασίας των Υπό Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, να συμμορφώνεται με το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 7. Η εταιρεία «CONVENTUS A.E.», δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί ή να επεξεργάζεται τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα, παρά μόνο για τον σκοπό που ρητά αναγράφεται στους όρους 3,4. Εφόσον, τυχόν ορισμένη επεξεργασία δεν εμπίπτει σαφώς στις αναφερθείσες συμφωνηθείσες Υπηρεσίες, η εταιρεία «CONVENTUS A.E.», δεν θα προβαίνει στην εν λόγω επεξεργασία παρά μόνον εφόσον υφίσταται σχετική προηγούμενη γραπτή εντολή του προσώπου που αφορούν αυτά τα στοιχεία.

 8. Η εταιρεία «CONVENTUS A.E.», δεν θα αποκαλύψει ούτε θα κοινοποιήσει τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν ρητά υποχρεούται προς αυτό από το Εφαρμοστέο Δίκαιο.

 9. Η εταιρεία «CONVENTUS A.E.», εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα βέλτιστη πρακτική και την στάθμη της τεχνικής στον οικείο τομέα δραστηριότητας για την προστασία των Υπό Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής), αλλοίωση (συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής), μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, χρήση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή Επεξεργασίας. Ειδικότερα, μεριμνεί ώστε να εφαρμόζονται ενδεικτικά έλεγχοι πρόσβασης, μέτρα κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης, να υπάρχει διαδικασία τακτικής δοκιμής και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της Επεξεργασίας.

 10. Η εταιρεία «CONVENTUS A.E.», εγγυάται ότι διασφαλίζει ότι τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα είναι προσβάσιμα και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το προσωπικό εκείνο το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων υπό την παρούσα να έχει πρόσβαση σε αυτά και ότι το προσωπικό αυτό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ενόψει και της φύσης των Προσωπικών Δεδομένων που χειρίζονται και ότι δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά την Επεξεργασία των Υπό Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

 11. Η εταιρεία «CONVENTUS A.E.», εγγυάται ότι τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα μετά την ολοκλήρωση του έργου θα διαγραφούν/καταστραφούν με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτηση τους από οποιοδήποτε πρόσωπο.