ΤΡΙΤΗ

09

ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

alphafreepress.gr / ΕΛΛΑΔΑ / Κολχικίνη κορονοϊός: Υπό ποιες προϋποθέσεις, σε ποιους και πότε θα χορηγείται
ΕΛΛΑΔΑ

Κολχικίνη κορονοϊός: Υπό ποιες προϋποθέσεις, σε ποιους και πότε θα χορηγείται

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, αφού αξιολόγησε λεπτομερώς και επισταμένως τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν, αποφάσισε ομόφωνα να εντάξει την κολχικίνη στο θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Πρόκειται για ένα ασφαλές και δοκιμασμένο σε αρκετές παθήσεις φάρμακο, το οποίο μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού, όπως αναφέρει σε σημείωμα του το υπουργείο Υγείας.

Στην απόφαση αυτή συνετέλεσαν τα αποτελέσματα μεγάλης καναδικής μελέτης για τη χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19, η οποία ανακοινώθηκε χθες και υποδεικνύει σημαντικό όφελος, καθώς παρατηρήθηκε μείωση κατά 44% της θνητότητας, 25% της νοσηλείας και 50% της ανάγκης διασωλήνωσης. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, με τη μελέτη GRECO-19, ήταν πρωτοπόρα στη μελέτη της δράσης της κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19.

Κολχικίνη κορονοϊός: Υπό ποιες προϋποθέσεις θα χορηγείται

Η κολχικίνη θα χορηγείται υπό τη μορφή χαπιού, μετά από ιατρική εκτίμηση και συνταγογράφηση και, φυσικά, έπειτα από θετικό μοριακό τεστ. Θεραπεία με κολχικίνη θα λαμβάνουν ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποκείμενα νοσήματα, και ασθενείς ηλικίας 18-60 ετών με τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα ή πυρετό μεγαλύτερο από 38οC. Η κολχικίνη θα χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και παρακολούθηση και απαγορεύεται η ταυτόχρονη χρήση ερυθρομυκίνης, κλαριθρομυκίνης, αζιθρομυκίνης, κυκλοσπορίνης και βεραπαμίλης.

Η κολ­χι­κί­νη εί­ναι φαι­ναν­θρε­νι­κό πα­ρά­γω­γο, προ­ερ­χό­με­νο α­πό τα φυ­τά της οι­κο­γέ­νειας Lily, Colchicum autumnale και Gloriosa superba. Εί­ναι α­σθε­νής αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δης πα­ρά­γον­τας, αλ­λά α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κός στη ΡΑ. Δεν έ­χει α­ναλ­γη­τι­κές ή αν­τι­πυ­ρε­τι­κές ι­δι­ό­τη­τες και δεν ε­πη­ρε­ά­ζει τον με­τα­βο­λι­σμό ή την α­πο­βο­λή του ου­ρι­κού ο­ξέ­ος, αν και εί­ναι πο­λύ α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στην ου­ρι­κή αρ­θρί­τι­δα.

Η κολ­χι­κί­νη έ­χει ό­ψη ω­χρο­κί­τρι­νης ά­μορ­φης σκό­νης, η ο­ποί­α σκου­ραί­νει ό­ταν ε­κτε­θεί στο φως. Δι­α­λύ­ε­ται στο ύ­δωρ, τον αι­θέ­ρα, την αλ­κο­ό­λη και το χλω­ρο­φόρ­μιο, αλ­λά υ­δρο­λύ­ε­ται στο λι­γό­τε­ρο ε­νερ­γό συ­στα­τι­κό κολχικίνη α­πό δι­α­λύ­μα­τα ο­ξέ­ων ή αλ­κα­λί­ων. Η κολ­χι­κεί­νη έ­χει πο­λύ μι­κρή θε­ρα­πευ­τι­κή δρά­ση. Με­τά α­πό υ­δρό­λυ­ση α­πό ι­σχυ­ρά ο­ξέ­α με­τα­τρέ­πε­ται σε τρι­με­θυ­λο­κολ­χι­κι­νι­κό ο­ξύ. Ε­χει μο­ρια­κό βά­ρος 399.44.

Κολχικίνη κορονοϊός: Όσα είπε ο Γαργαλιάνος στον ΣΚΑΙ