alphafreepress.gr / ΠΟΛΙΤΙΚΗ / Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Η απόφαση του πρωθυπουργού
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Η απόφαση του πρωθυπουργού

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Οι διαστάσεις που παίρνει το ζήτημα του μεταναστευτικού-προσφυγικού οδήγησαν τον πρωθυπουργό σε αυτήν την απόφαση.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προστίθεται στο κυβερνητικό σχήμα. Αυτή είναι η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε πριν από λίγο (στις 12 το μεσημέρι) τη σύσταση του νέου υπουργείου, με υπουργό τον Νότη Μηταράκη και αναπληρωτή υπουργό τον Γιώργο Κουμουτσάκο. Οι διαστάσεις που παίρνει το ζήτημα του μεταναστευτικού-προσφυγικού οδήγησαν τον πρωθυπουργό σε αυτήν την απόφαση προκειμένου να προχωρήσει ταχύτατα το κυβερνητικό σχέδιο που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο.

Τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκε η ένταση στα νησιά, όπου συνεχίζουν να καταφθάνουν πρόσφυγες, καθώς οι κάτοικοι και οι φορείς αντιδρούν. Εντάσεις σημειώνονται και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες έχει αποφασιστεί να δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας. Η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά στο προσφυγικό/μεταναστευτικό είναι ολοκληρωμένη, σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: «Αν χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, θα τα πάρει ο πρωθυπουργός»

«Η κυβέρνηση έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική προκειμένου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα», δήλωσε στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6, αν και παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν παράμετροι του προβλήματος που δεν ελέγχονται». «Αν συνεχιστούν οι ροές παρά τα μέτρα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αν χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, θα τα πάρει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Ï ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óõíïìéëåß ìå ìÝëç ôïõ CEO Clubs Greece, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóÞò ôïõò, ôç ÄåõôÝñá 13 Éáíïõáñßïõ 2020, óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ. Óôç óõíÜíôçóç ìå ôá êïñõöáßá óôåëÝ÷ç åëëçíéêþí êáé ðïëõåèíéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ï ê. ÌçôóïôÜêçò ôüíéóå üôé ç êõâÝñíçóç óôçñßæåé Ýìðñáêôá ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá ìå óôü÷ï ôç äçìéïõñãßá ðïëëþí íÝùí êáé êáëÜ áìåéâüìåíùí èÝóåùí åñãáóßáò. ÐáñÜëëçëá, áíÝðôõîå ôçí ïñéæüíôéá ðïëéôéêÞ ìåßùóçò ôçò öïñïëïãßáò ôçò åñãáóßáò (åéóöïñÜ áëëçëåããýçò) êáé ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí, ðïõ âñßóêåôáé óôïí ðõñÞíá ôïõ êõâåñíçôéêïý ðñïãñÜììáôïò. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)