Τεράστιες ουρές και αστυνομία έξω από τα υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακεία ουρές: Στα υποθηκοφυλακεία όλης της χώρας, κάθε μέρα, θα τοιχοκολλείται...