Αθήνα

°C

Παρασκευή

23

Απριλίου 2021

alphafreepress.gr / ΕΛΛΑΔΑ / Μετακινήσεις εκτός νομού: Οι εξαιρέσεις και ποιες επιτρέπονται
ΕΛΛΑΔΑ

Μετακινήσεις εκτός νομού: Οι εξαιρέσεις και ποιες επιτρέπονται

Μετακινήσεις εκτός νομού: Οι προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις των πολιτών εκτός νομού

Οι έξι εξαιρέσεις που προβλέπονται για τις μετακινήσεις εκτός νομού είναι οι εξής: 1) για μετακίνηση από και προς την εργασία 2) μετακίνηση για λόγους υγείας 3) για μετάβαση/επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας 4) μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) ή μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που είναι σε διάσταση και η οποία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων 5) μετακίνηση φοιτητή/τριας ή σπουδαστή/στριας από τη μόνιμη κατοικία στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το τμήμα ή η σχολή (συμπεριλαμβάνονται σχολές Αξιωματικών, Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος ) ή μετακίνηση μαθητή/μαθήτριας, εξεταζόμενου/εξεταζόμενης κ.ό.κ. 6)μετακίνηση για επιστροφή φοιτητή/φοιτήτριας με έναν συνοδό από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το τμήμα/σχολή και ο φοιτητής/φοιτήτρια μισθώνει ακίνητο.

                                                 από τον Γιώργο Αυτιά

Με τα νέα μέτρα υπογραμμίζεται ότι επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να
ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο κατά τις ώρες: α) Από τις 5.00 έως τις 21.00 για τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο επιτήρησης και από τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών, ειδικώς κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. β) Από τις 5:00 έως τις 18:00 για τις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας, δηλαδή αυτές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, καθώς και, ειδικώς για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Μετακινήσεις εκτός νομού: Ειδικές μετακινήσεις

Αναλυτικότερα, επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο/φορέα/εξεταστικό κέντρο, εφόσον λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό,
κτηνίατρο ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα/επιχείρηση, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας.

ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

ζ) Μετάβαση σε χώρο λατρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο/φορέα/ εξεταστικό κέντρο από γονέα ή κηδεμόνα.

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της ελάχιστης
απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

Μετακινήσεις εκτός νομού: Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας

ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για
το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.

ιγ) Μετάβαση προς τον σκοπό συμμετοχής σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστασίας της δημόσιας υγείας.

ιδ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη.

ιε) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.  ιστ) Μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος σπουδών α' κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. ή για λόγους φοίτησης Δοκίμων Υπαστυνόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ιζ) Μετακίνηση προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης οικιών των φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία των σπουδών τους, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου.

ιη) Μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων.

Μετακινήσεις εκτός νομού: Τα έντυπα που πρέπει να έχετε είναι:

– Μετάβαση από και προς την εργασία πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του
εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με
έγγραφη δήλωση του ιδίου.
– Μετακίνηση για λόγους υγείας πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση.
– Μετακίνηση εκτός νομού για τελετή (π.χ. κηδεία συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού)
πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.
– Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.
– Μετακίνηση εκτός νομού για μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας πιστοποιείται με
Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο
https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis ή με αντίγραφο της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος Ε1.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις