alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Προστασία α΄ κατοικίας: Πολλά στοιχεία επιβοήθησης από τον νέο νόμο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προστασία α΄ κατοικίας: Πολλά στοιχεία επιβοήθησης από τον νέο νόμο

Προστασία α΄ κατοικίας: Όλος ο νόμος 4605/2019

Προστασία α΄ κατοικίας: Ο νόμος 4605/2019, σπεύδει να δώσει πολλά στοιχεία επιβοήθησης στον πολίτη που οφείλει στην Τράπεζα. Ορίζει: α) ταυτόχρονη συμμετοχή του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δόσεων της ρύθμισης, καθώς και β) δυνατότητα ένταξης φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως της εμπορικής ή μη ιδιότητάς τους. Δηλαδή πολίτης και τράπεζα θα συμφωνήσουν μία μηνιαία δόση, με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το νόμο, το ποσό που καλείστε να αποπληρώσετε αντιστοιχεί στο 120% της αξίας της κύριας κατοικίας σας και το υπόλοιπο της οφειλής δεν θα είναι απαιτητό με την επιτυχή αποπληρωμή του ποσού αυτού.

Σε περίπτωση που η οφειλή σας είναι μικρότερη του 120% της αξίας της κύριας κατοικίας, τότε καταβάλλετε το σύνολό της και μόνο. Αν πληροίτε τα κριτήρια, μέρος της μηνιαίας δόσης που θα προκύψει θα αποπληρώνεται με τη συνεισφορά του Δημοσίου, η οποία θα καταβάλλεται κάθε μήνα μέχρι την αποπληρωμή της ρύθμισης. Για να ενταχθείτε στον νόμο, αναφέρουν οι ειδικοί της Eurobank, πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο με εμπορική ή μη ιδιότητα και να ισχύουν σωρευτικά μεταξύ άλλων οι κάτωθι βασικές προϋποθέσεις:

από τον Γιώργο Αυτιά

Προστασία α΄ κατοικίας: Οι προϋποθέσεις ένταξης στον νέο νόμο

 1. Να έχετε κυριότητα στο ακίνητο (δεν είναι απαραίτητο να είναι αποκλειστική και πλήρης) το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία σας και να είναι στην Ελλάδα
 2. Να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε αίτησή σας για ένταξη στο ν.3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής σας σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρ­κούς περιουσίας σας
 3. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας σας, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τα 175.000€ (αν συμπεριληφθούν επιχειρηματικά δάνεια) και τα 250.000€ σε κάθε άλλη περίπτωση
 4. Το οικογενειακό σας εισόδημα κατά την τελευταία υποβολή φορολογικής δήλωσης να μην υπερβαίνει τα 12.500€. Αν είστε παντρεμένος το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500€ για τον σύζυγο και κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη)
 5. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την υποβολή της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000€ ανά πιστωτή ή τις 100.000€ ανά πιστωτή αν στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια
 6. Οι οφειλές προς ρύθμιση ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών (90) στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Προσοχή

Σημειώνουμε ότι δεν μπορούν να ενταθούν στο νέο Νόμο οφειλές για τις οποίες υφίσταται εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, οφειλές που έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με το νόμο 3869/2010 ή κατά το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα ή στο πλαίσιο εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Η διαδικασία

Η διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών σας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η εν λόγω πλατφόρμα θα έχει τη δυνατό­τητα να ανακτήσει αυτόματα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία αναφορικά με τις οφειλές σας από τις Τράπεζες ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή σας. Να γνωρίζετε πως θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τα ελάχιστα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς η διαδικασία έχει αυτοματοποιηθεί. Η Τράπεζα είναι πρόθυμη να συζητήσει τη ρύθμιση της οφειλής σας, εφόσον ζητηθεί η ένταξη στο νόμο 4605/2019 από όλους τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου. Για την ταχύτερη και καλύτερη εξέταση της αιτήσεώς σας είναι σκόπιμη η ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεως από το σύνολο των ιδιοκτητών της κύριας κατοικίας σας.

Η αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ρύθμιση των οφειλών σας από την 1η Ιουλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας σας από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε μία μόνο αίτηση υπαγωγής ακόμα και αν αφορά διαφορετικές οφειλές σε σχέση με το πρώτο αίτημά σας ή αν δεν προχώρησε το αρχικό σας αίτημα. Η αίτησή σας περιέχει βασικά στοιχεία αναφορικά με την οικογενειακή και περιουσιακή σας κατάσταση. Τα στοιχεία αυτά θα καθορίσουν την ένταξή σας στη ρύθμιση καθώς και το είδος της ρύθμισης. Αν τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι συμβατά με όσα ορίζει ο νόμος, έχει προβλεφθεί ο αυτόματος τερματισμός της διαδικασίας πριν την ορι­στική υποβολή της αίτησης.

Η πλατφόρμα

Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτησή σας, η πλατφόρμα την κοινοποιεί μαζί με τα δικαιολογητικά στους πιστωτές σας, των οποίων οι απαιτήσεις θέλετε να ρυθμιστούν. Μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης, κάθε πιστωτής σας μπορεί να σας υποβάλει ηλεκτρονικά την πρότασή του αναφορικά με τη ρύθμιση της οφειλής σας. Από πλευράς σας έχετε περιθώ­ριο ένα μήνα για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που σας προτάθηκαν. Εφόσον αποδεχτείτε την πρόταση ολοκληρώνεται η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης και για όσο είστε συνεπής στις πληρωμές σας, προστατεύεται η κύρια κατοικία σας αναφορικά με τις οφειλές για τις οποίες αποδεχτήκατε την προτεινόμενη ρύθμιση.

Εφόσον η οφειλή σας υπερβαίνει την εμπορική αξία του προς προστασία ακινήτου, το ποσό της ρύθμισης αντιστοιχεί στο 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται μείωση της σημερινής σας οφειλής. Αν η οφειλή σας είναι μικρότερη του ποσού που προκύπτει με την παραπάνω παραδοχή, τότε καταβάλλετε το σύνολο της οφειλής σας. Η αποπληρωμή του ποσού πραγματοποιείται σε διάστημα 25 ετών, εφόσον στη λήξη του δεν υπερβαίνετε το 80ο έτος της ηλικίας σας. To επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται από το Νόμο ως το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2% πλέον της εισφοράς του Ν128/75.

Οι πιστωτές

Σε περίπτωση που στη ρύθμιση συμμετέχουν και άλλοι πιστωτές σας, η δόση επιμερίζεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (πχ προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτών ανάλογα με τη σειρά προσημείωσης). Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν καταφέρετε να ρυθμίσετε, μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας σας μέσα σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ειρηνοδικείο του τόπου που είναι η κύρια κατοικία σας και μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησής σας, θα πραγματοποιηθεί το δικαστήριο. Ακολούθως, μέσα σε τρεις μήνες από τη συζήτηση εκδίδεται απόφαση.

 Το δικαστήριο

Στόχος του δικαστηρίου είναι να καθορίσει ένα ενιαίο σχέδιο ρύθμισης για τους πιστωτές (που εμπλέκονται στο δικαστήριο). Αν έχετε υποβάλει αίτημα για να ενταχθείτε στο Νόμο 3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικο­κυριών και η αίτησή σας είναι ακόμα σε εκκρεμότητα και δεν έχει συζητηθεί, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για το νέο Νόμο 4605/2019 με στόχο να προστατεύσετε την κύρια κα­τοικία σας με βάση τα νέα κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξή σας στο νέο Νόμο, σας εξασφαλίζει τη συνεισφορά του Δημοσίου στην καταβολή της μηνιαίας σας δόσης μέχρι την αποπληρωμή της οφειλής. Η συναινετική ρύθμιση έστω και μιας οφειλής συνεπάγεται την κατάργηση της δίκης του ν.3869/2010. Επίσης, η δικαστική ρύθμιση μέσω του 4605/2019 προϋποθέτει την παραίτησή σας από το δικόγραφο της αίτησης νόμου 3869/2010.

 Παράδειγμα ρύθμισης

 • Επιδότηση δανείου 30-50%
 • Αξία κατοικίας 60.000€
 • Οφειλή 95.000 €
 • Πληρωμή 120% της αξίας
 • 000Χ120%= 72.000 €
 • Κούρεμα 23.000 €
 • Αποπληρωμή σε 25 έτη