alphafreepress.gr / ΕΛΛΑΔΑ / Δίκη Χρυσής Αυγής: Σοβαρά επεισόδια με συνθήματα, βρισιές και ρίψη αντικειμένων (photos)
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Σοβαρά επεισόδια με συνθήματα, βρισιές και ρίψη αντικειμένων (photos)

diki-xrusi-augi-eikastirio-epeisodia-1300-6

Διεκόπη η δίκη της Χρυσής Αυγής για την επίθεση του 2008 στα Πετράλωνα, καθώς σημειώθηκαν πρωτοφανή επεισόδια, με εντάσεις, βρισιές και αντικείμενα στον αέρα.

diki2 x_a 590_f8927a46ab6dc4b416bab0afe88eba49.jpg

Πλήθος αντιεξουσιαστών αλλά και οπαδών της Χρυσής Αυγής είχαν συγκεντρωθεί το πρωί έξω από το Εφετείο Αθηνών, ενόψει της έναρξης εξέτασης μαρτύρων για την υπόθεση της επίθεσης των μελών του κόμματος στο στέκι Αντίπνοια τον Ιούνιο του 2008.

Όσοι είχαν συγκεντρωθεί ζήτησαν να μπουν στην αίθουσα, όμως οι Αρχές δεν το επέτρεψαν ενώ ήταν γνωστό πως η αίθουσα είχε κενές θέσεις.

????????????????????????????????????
xan3

Όταν ο πρώτος μάρτυρας ανέβηκε στο βήμα, ζήτησε από την πρόεδρο να επιτραπεί η είσοδος στους συντρόφους του και τα πράγματα αγρίεψαν.

Όσοι υποστηρικτές του ακροδεξιού κόμματος ήταν στο ακροατήριο, άρχισαν να φωνάζουν το σύνθημα «Αίμα Τιμή Χρυσή Αυγή», αλλά και χειρότερα όπως «π@@@ς γιοι αναρχικοί», ενώ πέταξαν και αντικείμενα.

xan4 xan1 xan2

Αμέσως άρχισαν παρόμοια συνθήματα και από την αντίπαλη πλευρά, με τις Αρχές να απειλούν πως θα επέμβουν δυναμικά.

Τελικά το δικαστήριο, ανακοίνωσε πως η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Φεβρουαρίου και αποχώρησε ενώ η αστυνομία κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση.

ÓïâáñÜ åðåéäüäéá ìÝóá óôçí áßèïõóá ôïõ Åöåôåßïõ ðïõ ãßíåôáé ç äßêç ãéá ôçí ×ñõóÞ ÁõãÞ,ðñïêëÞèçêáí üôáí ìÜñôõñáò ãéá ôçí õðïèåóç ôçò åðßèåóçò óôï óôÝêé ÁÍÔÉÐÏÉÍÁ äÞëùóå ôçí ÜñíçóÞ ôïõ íá êáôáèÝóåé,åðåéäÞ ç áóôõíïìßá äåí åðÝôñåøå ôçí åßóïäï óôçí áßèïõóá ìåëþí áíôéöáóéóôéêþí ïìÜäùí,ìå ðñüöáóç ôçí  ðëçñüôçôá ôùí êáèéóìÜôùí.ÏìÜäá áðü ìÝëç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò Üñ÷éóáí íá öùíÜæïõí óõíèÞìáôá ðñüò ôçí Üëëç ðëåõñÜ ôïõ áêñïáôçñßïõ êáé êéíÞèçêáí åðéèåôéêÜ ðñüò áõôïýò,êÜðïéïò äå,öþíáîå ðñüò ôçí ìçôÝñá ôïõ ðáýëïõ Öýóóá "ðïõ åßíáé ôþñá ï Ðáýëïò;".×ñåéÜóôçêå ç åðÝìâáóç ôçò áóôõíïìßáò ãéá íá åêêåíùèåß ç áßèïõóá,ç Ýäñá áðïóýñèçêå êáé äéáêüðçêå ç áêñïáìáôéêÞ äéáäéêáóßá,Ôñßôç 14 Öåâñïõáñßïõ 2017(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÓïâáñÜ åðåéäüäéá ìÝóá óôçí áßèïõóá ôïõ Åöåôåßïõ ðïõ ãßíåôáé ç äßêç ãéá ôçí ×ñõóÞ ÁõãÞ,ðñïêëÞèçêáí üôáí ìÜñôõñáò ãéá ôçí õðïèåóç ôçò åðßèåóçò óôï óôÝêé ÁÍÔÉÐÏÉÍÁ äÞëùóå ôçí ÜñíçóÞ ôïõ íá êáôáèÝóåé,åðåéäÞ ç áóôõíïìßá äåí åðÝôñåøå ôçí åßóïäï óôçí áßèïõóá ìåëþí áíôéöáóéóôéêþí ïìÜäùí,ìå ðñüöáóç ôçí ðëçñüôçôá ôùí êáèéóìÜôùí.ÏìÜäá áðü ìÝëç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò Üñ÷éóáí íá öùíÜæïõí óõíèÞìáôá ðñüò ôçí Üëëç ðëåõñÜ ôïõ áêñïáôçñßïõ êáé êéíÞèçêáí åðéèåôéêÜ ðñüò áõôïýò,êÜðïéïò äå,öþíáîå ðñüò ôçí ìçôÝñá ôïõ ðáýëïõ Öýóóá “ðïõ åßíáé ôþñá ï Ðáýëïò;”.×ñåéÜóôçêå ç åðÝìâáóç ôçò áóôõíïìßáò ãéá íá åêêåíùèåß ç áßèïõóá,ç Ýäñá áðïóýñèçêå êáé äéáêüðçêå ç áêñïáìáôéêÞ äéáäéêáóßá,Ôñßôç 14 Öåâñïõáñßïõ 2017(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)